4.8.12

                                   Αύγουστος 
                         μεσημέρι 


                                                  χωρίς


                 σουντόκου